اختتامیه کنفرانس فیزیک ایران ( چهارم شهریور ماه 1399 )

 

 

  21 –20:۳۰

  اختتامیه کنفرانس  فیزیک ایران 

   لینک ورود