برنامه های کلی کنفرانس (پوستر)

برنامه کنفرانس سالانه فیزیک ایران، ۱ تا ۴  شهریور ۱۳۹۹

دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

۱۷:۳۰-۱۸:۱۵

۱۸:۱۵-۱۹

۱۹-۱۹:۴۵

شنبه ۱  شهریور ۱۳۹۹

پوسترهای علمی کنفرانس گرایش‌های

اطلاعات کوانتومی،

سایر موارد

و

فیزیک ریاضی

پوسترهای علمی کنفرانس  گرایش

پلاسما

 

پوسترهای علمی کنفرانس  گرایش

ذرات بنیادی

 

 

۱۸-۱۸:۴۵

۱۸:۴۵-۱۹:۳۰

۱۹:۳۰-۲۰:۱۵

یکشبه ۲  شهریور ۱۳۹۹

پوسترهای علمی کنفرانس  گرایش

اپتیک و فوتونیک

پوسترهای علمی کنفرانس  گرایش‌های

اپتیک وفوتونیک و

اتمی مولکولی

پوسترهای علمی کنفرانس گرایش‌های

ماده چگال تجربی

 و

شیمی فیزیک

 

 

۱۸-۱۸:۴۵

۱۸:۴۵-۱۹:۳۰

۱۹:۳۰-۲۰:۱۵

دوشنبه ۳  شهریور ۱۳۹۹

 

پوسترهای علمی کنفرانس

گرایش

فیزیک هسته‌ای

 

پوسترهای علمی کنفرانس

گرایش

فیزیک هسته ای

پوسترهای علمی کنفرانس

گرایش‌های

فیزیک هسته‌ای  و

نجوم و کیهان‌شناسی

 

 

۱۸-۱۸:۴۵

۱۸:۴۵-۱۹:۳۰

۱۹:۳۰-۲۰:۱۵

سه شنبه ۴  شهریور ۱۳۹۹

 

پوسترهای علمی کنفرانس

گرایش‌های

ماده چگال نظری و ماده چگال تجربی

پوسترهای علمی کنفرانس

گرایش

ماده چگال نظری

پوسترهای علمی کنفرانس

گرایش

ماده چگال نظری