افتتاجیه کنفرانس فیزیک ایران ( اول شهریور ماه 1399 )

 

 

  ۹ ۸:۳۰

  افتتاحیه کنفرانس فیزیک ایران 

  لینک ورود