برنامه سخنرانی های روز سوم ( سوم شهریور ماه 1399 )

سخنرانی­های عمومی و تخصصی

صبح

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه: آقای دکتر رضا قلی پور 

9:50 - 9:00

پرتوهای کیهانی پر انرژی ترین ذرات در جهان

محمود بهمن‌آبادی

لینک ورود

PDF

Rec. File

10:۵0 ۱0

Exploring the extremes with NUSTAR @ FAIR

ناصر کلانترنیستانکی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

فیزیک هسته‌ای

رئیس جلسه: خانم دکتر طیبه ناصری  

۱۱:۲۰ -۱۱

 

۳۵۲

اثر تابش گاما بر جذب نوری پلیمر پلی‌متیل متاآکریلات

مجید نودهی، امیرمحمد بیگ زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، رضا کریمی، سحر سلیمی میدانشاهی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱:۴۰– ۱۱:۲۰

 

۳۳۷

نقش دمای هسته مادر در مشخصه‌های واپاشی‌ آلفازا: معرفی فرم دمایی جدید برای شعاع مؤثر هسته‌ها

فهیمه کاملان، رضا قرایی، نیما قلعه

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲ ۱۱:۴۰

 

۳۱۸

استفاده از رادیونوکلئید Tc99m برای نشاندارسازی سم عقرب  ایرانی

لیلا ولی پور یکانی، سیدپژمان شیرمردی، فرشید باباپور مفرد، مصطفی عرفانی، عباس زارع میرک آبادی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲:۲۰ ۱۲

 

۱۹۵

گذار فاز آمیخته از ماده ی هسته ای هایپرونی به ماده‌ی کوارکی غیر حبس شده تحت آخرین قیدهای حاکم بر ستاره ی نوترونی

محبوبه شهرباف مطلق، دیوید بلاشکه، حمیدرضا مشفق

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

بعدازظهر

سخنرانی عمومی    

رئیس جلسه: آقای دکتر کرم بهاری  

۱۴:۵۰ ۱۴

چشم انداز نجوم رادیویی و فرو سرخ در قرن بیست و یکم

فاطمه طباطبایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

نجوم و کیهان‌شناسی

رئیس جلسه: آقای دکتر محسن دهقانی  

۱۵:20 ۱۵:00

 

۲۸۱

 بررسی یک مدل تعمیم یافته گرانشی در چارچوب کیهان شناسی با جمله گاوس-بونه به صورت یک جمله خطی در کنش

امیر قلعه

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۵:40 - ۱۵:20

۲۷۱

فرآیند واسنجی سیستم در آزمایش SURA

مریم مصطفوی الحسینی، محمد سبوحی، علی علیزاده، گوهر رستگارزاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:00 ۱۵:40

۲۶۳

مقایسه نمودار جرم-شعاع قرص‌های پیرادوتایی در حضور بادهای تبخیر نوری با داده‌های رصدی

سیده‌معصومه قریشی، محسن شادمهری، نجمه علیپور

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:20 ۱۶:00

۱۲۲

اثر جریان بر طبیعت امواج مگنتوهیدرودینامیکی در لوله‌های تاج خورشید

کرم بهاری

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

فیزیک هسته‌ای

رئیس جلسه:آقای  دکتر داریوش نادری  

۱۶:۴0 ۱۶:۲0

 

۱۵۸

مطالعه مدهای واپاشی در ایزوتوپ های فوق سنگین با استفاده از مدل هارتری-فاک-بوگولیوبوف

سیدامین سیدی بادله

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷ -16:40

۱۵۴

بررسی پارامترهای بهینه افروزش ضربه ای با باریکه یون سنگین

صدیقه پورحسینی، عباس   قاسمی زاد

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:۲۰ ۱۷

۱۱۱

اثر میدان مغناطیسی بزرگ بر رابطه جرم-شعاع ستاره نوترونی

علی محمدعلی لویی، حمیدرضا مشفق

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:۴۰ ۱۷:۲۰

 

۴

نقش نیروهای سه جسمی UIX برگذار فاز مایع-گاز در ماده هسته ای در چارچوب روش RLOCV   

سمیرا حیدری، سعیده زریونی

لینک ورود

PDF

Rec. File