برنامه های کلی کنفرانس ( سخنرانی )

برنامه کنفرانس سالانه فیزیک ایران، ۱ تا ۴  شهریور ۱۳۹۹

دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

9:50 - 9 10:50 - 10

12 - 11

14 - 12 14:50 - 14 16 - 15 17:30 - 16

شبه 1  شهریور ۱۳۹۹

سخنرانی

 عمومی

 

دکتر

کامران وفا

 

 سخنرانی

 عمومی

 

دکتر

 هاجر ابراهیم

سخنرانی‌های

ذرات بنیادی 

نماز و ناهار

 سخنرانی عمومی

 

دکتر

 فرهنگ لران

 

سخنرانی‌های

ذرات بنیادی

 

 

سخنرانی‌های

اپتیک و فوتونیک و اتمی مولکولی 

 

 

 

۹-۹:۵۰

۱۰-۱۰:۵۰

۱۱-۱۲:۲۰

۱۲:۲۰-۱۴

۱۴-۱۴:۵۰

۱۵-۱۷:۴۰

۲۰:۱۵-۲۱

یکشبه ۲  شهریور ۱۳۹۹

 

 سخنرانی عمومی

 

دکتر

سانلی پورفایز

 

 

سخنرانی

 عمومی

 

دکتر

علی رضاخانی

 

سخنرانی‌های

اطلاعات کوانتومی

 

نماز و ناهار

 

 سخنرانی عمومی

 

دکتر

 رامین گلستانیان

 

سخنرانی‌های اپتیک و فوتونیک

 

سخنرانی عمومی

دکتر

 هانیه فتاحی

 

 

۹-۹:۵۰

۱۰-۱۰:۵۰

۱۱-۱۲:۲۰

۱۲:۲۰-۱۴

۱۴-۱۴:۵۰

۱۵-۱۶:۲۰

۱۶:۲۰-۱۷:۴۰

دوشنبه ۳  شهریور ۱۳۹۹

 سخنرانی عمومی

دکتر

 محمود بهمن‌آبادی

 سخنرانی عمومی

دکتر

 ناصر کلانتر نیستانکی

 

سخنرانی‌های

فیزیک هسته ای

نماز و ناهار

 سخنرانی عمومی

دکتر

 فاطمه طباطبایی

سخنرانی‌های

نجوم و کیهان‌شناسی

سخنرانی‌های فیزیک هسته ای

 

 

 

۹-۹:۵۰

۱۰-۱۰:۵۰

۱۱-۱۲:۴۰

۱۲:۴۰-۱۴

۱۴-۴:۵۰

۱۵-۱۶:۲۰

۱۶:۲۰-۱۸

۲۰:۲۰-....

سه شنبه ۴  شهریور ۱۳۹۹

 سخنرانی عمومی

دکتر

 علی صادقی

 سخنرانی عمومی

دکتر

رستم مرادیان

 

سخنرانی‌های

ماده چگال نظری

 

نماز و ناهار

 سخنرانی عمومی

دکتر

علیرضا قیوم‌زاده

سخنرانی‌های ماده چگال نظری

و

ماده چگال تجربی

سخنرانی‌های ماده چگال تجربی

و

آماری

اختتامیه