تماس با ما

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونیکی

1

 آقای دکتر توفیق اوسطی

 دبیر اجرایی کنفرانس

09188303449  

 

2

 آقای دکتر محمد راستی ویس

 مدیر برنامه ریزی و هماهنگی

09032672367  

 

3

 آقای دکتر نادر دانش فر

 مدیر گروه فیزیک دانشکده علوم

09053194240  

 

4

 آقای مهندس رسول چهره

 کارشناس IT

09034298661  

Mr.chehre65@gmail.com

 

 

ردیف

نام مکان

شماره تماس

شماره فاکس

1

  دفتر گروه فیزیک دانشکده علوم

384274556 - 083  

384274556 - 083  

 

 

ایمیل کنفرانس : iran.phy.conf99@gmail.com